Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZWiK.271.4.2020 Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki

GZWiK Zebrzydowice
Gmina Zebrzydowice Department: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
Deadlines:
Published : 28-07-2020 10:18:00
Placing offers : 11-08-2020 09:45:00
Offers opening : 11-08-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Protokół_otwarcia_ofert.pdf pdf 193.77 2020-08-11 12:32:12 Public message
GZWiK.271.4.2020_ogloszenie_wybor_oferty_skan.pdf pdf 232.33 2020-09-02 11:25:32 Public message
GZWIK.271.4.2020_ogloszenie_wybor_oferty.pdf pdf 136.9 2020-09-02 11:25:32 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 113.66 2020-09-14 13:34:25 Public message

Announcements

2020-09-14 13:34 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-09-02 11:25 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.

GZWiK.271.4.2020_ogl [...].pdf

GZWIK.271.4.2020_ogl [...].pdf

2020-08-11 12:32 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół_otwarcia_of [...].pdf

2020-08-11 08:07 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu przekazujemy informację dotyczącą dzisiejszego otwarcia ofert.
2020-08-04 12:04 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu przekazujemy odpowiedzi do kolejnych pytań.
2020-07-31 11:24 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedzi do pytań.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 797