Proceeding: 07/PN/2020 Dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 12SII) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Anna Masternak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 27-07-2020 08:47:00
Placing offers : 06-08-2020 10:00:00
Offers opening : 06-08-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.49 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7711.32 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf pdf 2547.4 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 30.21 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz-oferty.doc doc 127.5 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 12.09 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.56 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 21.64 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.64 2020-07-27 08:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz-oferty.doc doc 127.5 2020-07-27 08:47:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 12.09 2020-07-27 08:47:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.56 2020-07-27 08:47:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 21.64 2020-07-27 08:47:00 Criterion
Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.64 2020-07-27 08:47:00 Criterion
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 75.15 2020-08-03 12:53:26 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu.pdf pdf 685.51 2020-08-03 12:53:27 Public message
Odpowiedzi na Pytania.pdf pdf 645.75 2020-07-31 12:44:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 345.19 2020-08-06 13:31:36 Public message
Wybór oferty [11-08-2020].pdf pdf 354.55 2020-08-11 10:23:22 Public message

Announcements

2020-08-11 10:23 Stanisław Żak Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na „Dostawę odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 12SII) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

W postepowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

DiaHem AG Diagnostic Products
Adres do korespondencji:
DiaHem Diagnostic Products sp. z o.o.
Al. Słowackiego 64
30-004 Kraków

Zamawiające zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) wyznacza termin podpisania umowy na dzień 17.08.2020 r.

Wybór oferty [11-08- [...].pdf

2020-08-06 13:31 Anna Masternak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 12SII) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”, wpłynęły oferty. Wykaz w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-03 12:53 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
„Dostawa odczynników, krwinek i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelem dekstranowym, do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu DiaMed (ID-Certifuge 12SII) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu na składanie i otwarcie ofert.
W załączeniu Informacja i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-31 12:44 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania. W załączeniu

Odpowiedzi na Pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1do SIW [...].doc

Załącznik nr 2 do SI [...].xlsx

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 5 do SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754