Proceeding: ZP.271.6.2020 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania

Magdalena Lenard
Gmina Biecz
Deadlines:
Posted : 16-07-2020 13:16:00
Placing offers: 10-09-2020 09:30:00
Opening offers : 10-09-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1.ogloszenie o zam. 6.pdf pdf 329.03 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
2.SIWZ.pdf pdf 1189.17 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
3.zal-nr-1-siwz.6.pdf pdf 204.23 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
4.zal-nr-2-siwz.6.zip zip 41278.61 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
5.zal-nr-3- formularz ofertowy.doc doc 44 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
6.zal.nr 4 do SIWZ - JEDZ.doc doc 155 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
7.zal. nr 4A do SIWZ - oswiadczenie wykonawcy.doc doc 24.5 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
8.zal-nr.5.siwz.6.doc doc 53.5 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
9.zal. nr 6 do siwz - zobowiazanie inny podmiot.doc doc 16 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
10.zal-nr-7-siwz..doc doc 19.5 2020-07-16 13:16:00 Proceeding
wyjasnienia SIWZ.zip zip 4896.03 2020-08-18 13:46:17 Public message
zmiana SIWZ.zip zip 1065.96 2020-08-18 13:47:17 Public message
ogl.zmiana.pdf pdf 154.4 2020-08-18 13:48:53 Public message
oglosz.opub.pdf pdf 142.2 2020-08-21 09:54:56 Public message
inf.6.pdf pdf 35.53 2020-09-10 13:02:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 147.98 2020-09-28 13:42:34 Public message

Announcements

2020-09-28 13:42 Magdalena Lenard Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-10 13:02 Magdalena Lenard Informacja z otwarcia ofert

inf.6.pdf

2020-08-21 09:54 Magdalena Lenard Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

oglosz.opub.pdf

2020-08-18 13:48 Magdalena Lenard Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogl.zmiana.pdf

2020-08-18 13:47 Magdalena Lenard Informacja o zmianie treści SIWZ

zmiana SIWZ.zip

2020-08-18 13:46 Magdalena Lenard Wyjaśnienie treści SIWZ

wyjasnienia SIWZ.zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 907