Proceeding: SP.7530.1.2017.KD Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach projektu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17-00 pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego.

Maciej Leszczyński
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Deadlines:
Posted : 15-07-2020 10:27:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane - 21.08.2020 r..pdf pdf 71.54 2020-08-24 15:52:45 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane - 18.08.2020 r..pdf pdf 75.82 2020-08-18 13:59:43 Proceeding
Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ - 18.08.2020.pdf pdf 3139.74 2020-08-18 13:59:43 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ.xml xml 123.42 2020-07-24 13:49:24 Proceeding
Modyfikacja SIWZ - 24.07.2020 r..pdf pdf 400.07 2020-07-24 13:49:20 Proceeding
SIWZ 17.07.2020 r..pdf pdf 1170.19 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - przesłane - 15.07.2020 r..pdf pdf 223.67 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane - 17.07.2020 r..pdf pdf 258.34 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Załączniki 1,1a,2a,2b,3,4,8 edytowalne do SIWZ 17.07.2020 r..doc doc 692.5 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy - 17.07.2020 r..pdf pdf 622.73 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPZ - 17.07.2020 r..pdf pdf 996.6 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Regulamin platformazakupowa.pl - 17.07.2020 r..pdf pdf 513.45 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Zał nr 3 do Umowy - Protokoły - 17.02.2020 r..pdf pdf 575.73 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Zał nr 2 do Umowy - Karta prac terenowych - 17.02.2020 r..pdf pdf 558.61 2020-07-17 13:41:14 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 17.09.2020 r..pdf pdf 409.63 2020-09-17 12:01:17 Public message

Announcements

2020-09-17 12:01 Maciej Leszczyński Informacja z otwarcia ofert - 17.09.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1016