Proceeding: 16/2020 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów, zakup systemu aspiracyjno-próżniowego oraz próbówek do przygotowania preparatów w diagnostyce parazytologicznej z podziałem na 5 zadań dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Deadlines:
Posted : 14-07-2020 13:06:00
Placing offers: 17-08-2020 10:00:00
Opening offers : 17-08-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 Formularz cenowy - poprawny.doc doc 680.5 2020-07-31 08:15:29 Proceeding
Załącznik nr 3 -Projekt umowy.docx docx 27.58 2020-07-16 08:46:48 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 407 2020-07-16 08:46:35 Proceeding
Ogłoszenie 2020-OJS134-328884-pl.pdf pdf 183.89 2020-07-16 08:37:27 Proceeding
SIWZ 16-2020 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów.doc doc 517 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie.rtf rtf 47.67 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie.rtf rtf 48.65 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf rtf 55.2 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 -JEDZ.doc doc 183.5 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.doc doc 654.5 2020-07-14 13:06:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_16_2020.doc doc 397.5 2020-08-31 14:27:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert 16-2020.docx docx 25.01 2020-08-17 13:16:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przed publikacją.pdf pdf 69.67 2020-08-12 13:42:12 Public message
Odpowiedzi_16_1_2020.docx docx 348.87 2020-07-31 08:14:35 Public message

Announcements

2020-08-31 14:27 Ewelina Brzóska Zawiadomienie o wyborze oferty nr sprawy 16/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2020-08-17 13:16 Ewelina Brzóska Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].docx

2020-08-12 13:42 Daria Szczepańska W związku z tym iż 14.08.2020 jest w Szpitalu Powiatowym w Iławie dniem wolnym od pracy Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 17.08 2020r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-31 08:14 Ewelina Brzóska Odpowiedzi

Odpowiedzi_16_1_2020 [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 754