Proceeding: WZP-3626/20/188/Ł Dostawa zestawu wspomagania kierowania służbą

Deadlines:
Posted : 03-07-2020 11:43:00
Placing offers: 14-08-2020 10:00:00
Opening offers : 14-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OPZ - Urządzenia drukujace_MM (5)v2.docx.pdf pdf 56.23 2020-07-03 13:38:11 Proceeding
OPZ - ściana wizyjna_dk.docx.pdf pdf 319.18 2020-07-03 13:38:11 Proceeding
OPZ - System zarządzania pozycjonowaniem GPS_serwer_RACK.docx.pdf pdf 269.27 2020-07-03 13:38:11 Proceeding
OPZ - sterowanie radiotel DMR po IP.pdf pdf 67.97 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - SSK fax.pdf pdf 51.4 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - komputer biurowy + monitor 27v7.docx.pdf pdf 209.32 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - interfejsy TETRA-DMR v.2.doc.pdf pdf 96.45 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - budowa ssk 1.doc.pdf pdf 153.11 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - Bezprzewodowy system dyskusyjny_dk.docx.pdf pdf 233.03 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
OPZ - konsole operatorskie.docx.pdf pdf 86.53 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 266 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 115.28 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
3626 SIWZ.pdf pdf 816.43 2020-07-03 11:43:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert..pdf pdf 36.31 2020-08-03 11:20:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-OJS148-363101-pl[1].pdf pdf 65.85 2020-08-03 11:20:36 Public message
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ.pdf pdf 981.16 2020-07-29 16:50:12 Public message
WZP-4074_3626_20.pdf pdf 70.75 2020-07-22 12:32:02 Public message
WZP-3994_20_3626_20.pdf pdf 33.33 2020-07-16 15:00:54 Public message
komputer biurowy + monitor 27v7.docx.pdf pdf 251.58 2020-07-16 15:00:54 Public message
konsole operatorskie.docx.pdf pdf 86.34 2020-07-16 15:00:54 Public message
ściana wizyjna_dk.docx.pdf pdf 319.35 2020-07-16 15:00:54 Public message
Urządzenia drukujace_MM (5)v2.docx.pdf pdf 56 2020-07-16 15:00:54 Public message

Announcements

2020-08-03 11:20 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-29 16:50 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-07-22 12:32 Katarzyna Jacak Pytania i odpowiedzi

WZP-4074_3626_20.pdf

2020-07-16 15:00 Katarzyna Jacak Informacja o zmianie treści SIWZ

WZP-3994_20_3626_20. [...].pdf

komputer biurowy + m [...].pdf

konsole operatorskie [...].pdf

ściana wizyjna_dk.do [...].pdf

Urządzenia drukujace [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 905