Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 55/2020 Remont kapitalny przepompowni ścieków PŚK przy ul. Słowiczej 30 oraz P-1 przy ul. E. Gierczak

Deadlines:
Published : 03-07-2020 11:26:00
Placing offers : 20-07-2020 10:00:00
Offers opening : 20-07-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 751 2020-07-03 11:26:00 Proceeding
załącznik nr 1_dok proj.7z 7z 39634.32 2020-07-03 11:26:00 Proceeding
pytania_i_odpowiedzi_nr_1.doc doc 231 2020-07-10 14:42:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 38.5 2020-07-20 14:29:44 Public message
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 219.83 2020-07-24 13:18:33 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 254.46 2020-08-17 13:50:14 Public message

Announcements

2020-08-17 13:50 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z wyboru oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-24 13:18 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-20 14:29 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2020-07-10 14:42 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie.

pytania_i_odpowiedzi [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 896