Proceeding: ZP.272.00025.2020 Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 03-07-2020 09:51:00
Placing offers: 12-08-2020 11:00:00
Opening offers : 12-08-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki.docx docx 531.55 2020-07-03 09:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6040.1 2020-07-03 09:51:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 127.76 2020-07-03 09:51:00 Proceeding
instrukcja_bhp.pdf pdf 84.61 2020-07-03 09:51:00 Proceeding
wyjasnienia3.pdf pdf 229.3 2020-08-05 11:15:04 Public message
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 67.51 2020-07-28 09:07:00 Public message
wyjasnienia_2.pdf pdf 152.16 2020-07-23 15:10:17 Public message
wyjasnienia.pdf pdf 41.1 2020-07-09 13:06:42 Public message

Announcements

2020-08-05 11:15 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 04.08.2020 r.

wyjasnienia3.pdf

2020-07-28 09:07 Zamówienia Publiczne Treść zmiany ogłoszenia.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-07-23 15:10 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 23.07.2020 r.

wyjasnienia_2.pdf

2020-07-09 13:06 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 09.07.2020 r.

wyjasnienia.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 631