Proceeding: ZP.272.00027.2020 Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 60.000.000,00 zł.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 30-06-2020 09:51:00
Placing offers: 03-08-2020 11:00:00
Opening offers : 03-08-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki.doc doc 387 2020-06-30 09:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2776.85 2020-06-30 09:51:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 114.33 2020-06-30 09:51:00 Proceeding
info_z_otwarcia.pdf pdf 63.79 2020-08-03 12:55:20 Public message
wyjasnienia3.pdf pdf 48.99 2020-07-27 14:24:00 Public message
wyjasnienia_2.pdf pdf 38.34 2020-07-13 13:52:10 Public message
Sprawozdanie_finansowe_Szpitala 2019.pdf pdf 6124.01 2020-07-09 15:19:59 Public message
wyjasnienia_z_zalacznikami.pdf pdf 908.56 2020-07-09 15:19:59 Public message

Announcements

2020-08-03 12:55 Zamówienia Publiczne Treść informacji z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2020-07-27 14:24 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 27.07.2020 r.

wyjasnienia3.pdf

2020-07-13 13:52 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 13.07.2020 r.

wyjasnienia_2.pdf

2020-07-09 15:19 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień wraz z załącznikami.

Sprawozdanie_finanso [...].pdf

wyjasnienia_z_zalacz [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 585