Proceeding: ZP/310/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania "Czyste powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych" – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia przy ul. W. Witosa 23 w Katowicach

Adelajda Bella
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Deadlines:
Posted : 29-06-2020 09:20:00
Placing offers: 12-08-2020 09:00:00
Opening offers : 12-08-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP310 - Załączniki edytowalne.docx docx 97.61 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP310 - Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 1747.25 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP310 - espd-JEDZ.xml xml 127.05 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP310 - espd-JEDZ.pdf pdf 87.55 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP310 - SIWZ CUW SP33.pdf pdf 1566.09 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP310 - Ogłoszenie 2020-OJS123-301622-pl.pdf pdf 163.06 2020-06-29 09:20:00 Proceeding
ZP 310 - ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 191.21 2020-09-14 13:24:24 Public message
ZP 310 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 568.57 2020-08-12 10:01:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie TED.pdf pdf 71.8 2020-08-11 12:26:02 Public message
ZP310 - Zapytanie do SIWZ.pdf pdf 55 2020-08-07 11:46:11 Public message
ZP310 - Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 50.56 2020-08-05 11:31:58 Public message
ZP 310 SIWZ po zmianie.pdf pdf 1565.91 2020-08-05 11:31:58 Public message

Announcements

2020-09-14 13:24 Joanna Kołodzińska W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZP 310 - ogłoszenie [...].pdf

2020-08-12 10:01 Adelajda Bella W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP 310 - Informacja [...].pdf

2020-08-11 12:26 Joanna Kołodzińska W załączeniu ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 12.08.2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-07 11:46 Joanna Kołodzińska W załączeniu odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

ZP310 - Zapytanie do [...].pdf

2020-08-05 11:31 Joanna Kołodzińska W załączeniu informacja o zmianie SIWZ (zmiana dotyczy przedłużenia terminu składania ofert).

ZP310 - Zmiana termi [...].pdf

ZP 310 SIWZ po zmian [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 755