Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/28/20 Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo Zdrowia na lata 2017-2020.

Deadlines:
Published : 24-06-2020 13:59:00
Placing offers : 02-07-2020 09:00:00
Offers opening : 02-07-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

.....................................................................................................................................................................................................................
Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.

........................................................................................................................................................................................................................

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.28.20 SIWZ HLA.doc doc 531.5 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP.220.28.20 Załącznik nr 2 Formularz cen jedn..xls xls 40.5 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP.220_28_20 zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.73 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 311.46 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 155.01 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 20.93 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20- ZaŁ. nr 5 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 125.5 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.94 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP_220_28_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.87 2020-06-24 13:59:00 Proceeding
ZP.220.28.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.07.2020 r godz. 09.30.docx docx 153.57 2020-07-02 10:56:05 Public message
Rozstrzygnięcie za postępowania z dnia 14.07.2020 r.docx docx 139.42 2020-07-14 14:02:25 Public message

Announcements

2020-07-14 14:02 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

Rozstrzygnięcie za p [...].docx

2020-07-02 10:56 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 02.07.2020 r. godz. 09.30

ZP.220.28.20 Informa [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 752