Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/30/20 Dostawa zamykaczy naczyniowych jednorazowego użytku.

Deadlines:
Published : 23-06-2020 10:31:00
Placing offers : 01-07-2020 09:30:00
Offers opening : 01-07-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_30_20_Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 300.73 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
2_ZP_220_30_20_SIWZ.rtf rtf 9105.64 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
3_ZP_220_30_20_zał. nr 1 do SIWZ - FO.rtf rtf 141.85 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
4_ZP_220_30_20_zał. nr 2 do SIWZ - Gr Kapit..rtf rtf 54.42 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
5_ZP_220_30_20_zał. nr 1 do FO - Ośw. o braku podst. wykl..rtf rtf 101.47 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
6_ZP_220_30_20_za. nr 2 do FO - Formularz cen jednostkowych.rtf rtf 81.66 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
7_ZP_220_30_20_zał nr 3 do FO - Ośw. o wyrobach med..rtf rtf 48.07 2020-06-23 10:31:00 Proceeding
ZP_220_30_20_zał. nr 2 do SIWZ - Gr Kapit..rtf rtf 54.42 2020-07-01 11:37:47 Public message
ZP_220_30_20_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.doc doc 38 2020-07-01 11:37:47 Public message
ZP_220_30_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 06.07.20 r..docx docx 135.81 2020-07-06 11:33:59 Public message

Announcements

2020-07-06 11:33 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

ZP_220_30_20_Zawiado [...].docx

2020-07-01 11:37 Eliza Koladyńska - Nowacka Zbiorcze zestawienie ofert.
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

ZP_220_30_20_zał. nr [...].rtf

ZP_220_30_20_ZBIORCZ [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 721