Proceeding: ZP.272.5.2020 Przetarg nieograniczony na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”

Magdalena Żelasko - Bieniek
Powiat Nowosądecki
Deadlines:
Published : 19-06-2020 14:26:00
Placing offers : 03-08-2020 10:00:00
Offers opening : 03-08-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5.pdf pdf 318.19 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_siwz_Modernizacja.pdf pdf 392.57 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_1_do_siwz_WT_opis_zamowienia.pdf pdf 303.59 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_ 2_do_siwz_Projekt_umowy.pdf pdf 216.56 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
PROJEKTY.zip zip 25327.22 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy_Harmonogram.xls xls 48 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_3_do_siwz_Formularz_JEDZ.doc.DOC DOC 265.5 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_3_do_siwz_Formularz_JEDZ.xml xml 124.27 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_4_do_siwz_Formularz_oferty.doc doc 216.5 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_4_do_siwz_Formularz_oferty.pdf pdf 137.35 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_5_do_siwz_Instrukcja_wypełniania_JEDZ.pdf pdf 1215.41 2020-06-19 14:26:00 Proceeding
5_zal_6_do_siwz_Instrukcja_przygotowania_JEDZ_przy_pomocy_ESPD.pdf pdf 55.51 2020-06-19 14:45:18 Proceeding
5_wyjasnienia_zmiana_siwz_9_LIPCA.pdf pdf 111.77 2020-07-09 12:01:49 Public message
OGŁOSZENIE ZMIAN SPROSTOWANIE.pdf pdf 62.96 2020-07-20 09:30:15 Public message
Przesłane do UPUE sprostowanie, ogłoszenie zmian.pdf pdf 4751.86 2020-07-16 14:17:51 Public message
5_zal_ 2_do_siwz_Projekt_umowy po zmianie.pdf pdf 896.6 2020-07-16 14:17:51 Public message
5_zal_1_do_siwz_WT_opis_zamowienia po zmianie.pdf pdf 1018.84 2020-07-16 14:17:51 Public message
5_wyjasnienia_zmiana_siwz.pdf pdf 1013.34 2020-07-16 14:17:51 Public message
SPROSTOWANY _zal_4_do_siwz_Formularz_oferty.doc doc 217 2020-07-30 14:26:38 Public message
SPROSTOWANY _zal_4_do_siwz_Formularz_oferty.pdf pdf 137.75 2020-07-30 14:26:38 Public message
SPROSTOWANIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ.pdf pdf 74.05 2020-07-30 14:26:38 Public message
5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 120 2020-08-03 14:34:47 Public message
5_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf pdf 77.24 2020-08-03 14:34:47 Public message
5_informacja_z_otwarcia_ofert_art_86_ust_5.pdf pdf 92.38 2020-08-03 14:34:47 Public message
INFORMACJA O WYNIKU ART. 92 UST. 2.pdf pdf 90.01 2020-09-09 13:58:59 Public message

Announcements

2020-09-09 13:58 Magdalena Żelasko - Bieniek UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2020-08-03 14:34 Magdalena Żelasko - Bieniek INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

5_oswiadczenie_grupa [...].doc

5_oswiadczenie_grupa [...].pdf

5_informacja_z_otwar [...].pdf

2020-07-30 14:26 Magdalena Żelasko - Bieniek UWAGA: SPROSTOWANIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY ZAŁ. NR 4 DO SIWZ

SPROSTOWANY _zal_4_d [...].doc

SPROSTOWANY _zal_4_d [...].pdf

SPROSTOWANIE TREŚCI [...].pdf

2020-07-20 09:30 Magdalena Żelasko - Bieniek OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE ZMIAN, SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE ZMIAN SPR [...].pdf

2020-07-16 14:17 Iwona Kowalczyk ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, W TYM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przesłane do UPUE sp [...].pdf

5_zal_ 2_do_siwz_Pro [...].pdf

5_zal_1_do_siwz_WT_o [...].pdf

5_wyjasnienia_zmiana [...].pdf

2020-07-09 12:01 Magdalena Żelasko - Bieniek Wyjaśnienia treści SIWZ 09.07.2020

5_wyjasnienia_zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1880