Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MŚ-AD-KF-261-1/20 Dostawa licencji Adobe Plan Fotograficzny CC 20GB

Kamil Filipiński
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: IT
Deadlines:
Published : 10-06-2020 12:22:00
Placing offers : 15-06-2020 11:11:57
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

Dostawa licencji Adobe Plan Fotograficzny CC 20GB


Opis przedmiotu zamówienia:

Adobe Plan Fotograficzny CC 20GB - Subskrypcja 12 miesięcy - Standard Term - 5 licencji

Zamawiający wymaga:

  • warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
  • termin realizacji: do 7 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego przez Zamawiającego;
  • termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.;
  • Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;
  • dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski i musi być objęty gwarancją producenta.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Pozostałe informacje:

  • Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty; 
  • Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;
  • W przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.


 

Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Informacje dot. ochrony danych osobowych zawiera załącznik RODO.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO.pdf pdf 191.48 2020-06-10 12:22:00 Proceeding

Announcements

2020-06-15 11:11 Kamil Filipiński Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z błędem w formularzu ilości wymaganych licencji, postępowanie zostaje anulowane i zostanie wystawione ponownie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Adobe Plan Fotograficzny CC 20GB Subskrypcja 12 miesięcy - Standard Term 515 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - Do 7 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego przez Zamawiającego, proszę potwierdzić. (0)
(0)

The number of page views: 598