Proceeding: WZP-3098/20/163/AG Dostawy energii elektrycznej

Deadlines:
Posted : 10-06-2020 09:45:00
Placing offers: 13-07-2020 10:00:00
Opening offers : 13-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 55.76 2020-07-10 11:35:13 Proceeding
Odpowiedzi na pytań do SIWZ 2.pdf pdf 128.8 2020-07-02 13:09:19 Proceeding
Załącznik do odpowiedzi na pytania do SIWZ.xlsx xlsx 14.18 2020-06-26 10:59:44 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 1075.38 2020-06-26 10:59:37 Proceeding
załączniki do edycji.doc doc 368 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Ogólne warunki umowy - załącznik nr5 zad. 3.doc doc 134 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Ogólne warunki umowy - załącznik nr 5 zad. 2.doc doc 134 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Ogólne warunki umowy - załacznik nr 5 zad 1.doc doc 137.5 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc.pdf pdf 842.75 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.22 2020-06-10 09:45:00 Proceeding
Wybór najkorzystniejszej oferty - zad. 2.pdf pdf 68.26 2020-07-23 15:20:56 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 3.pdf pdf 54.65 2020-07-21 15:40:05 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1.pdf pdf 58.65 2020-07-21 15:30:20 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.2 2020-07-13 12:38:03 Public message
grupa kapitałowa.docx docx 19.52 2020-07-13 12:38:03 Public message

Announcements

2020-07-23 15:20 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-07-21 15:40 Ewa Kazanecka
Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-07-21 15:30 Ewa Kazanecka
Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-07-13 12:38 Ewa Kazanecka
Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

grupa kapitałowa.doc [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 636