Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-12/2020 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby onkologii i hematologii dziecięcej

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-06-2020 09:16:00
Placing offers : 10-07-2020 10:00:00
Offers opening : 10-07-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02. SIWZ.pdf pdf 972.07 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 754.09 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
03. Załącznik nr 2 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 754.9 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 754.86 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 748.12 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 650.34 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 775.79 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 666.16 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
09. Załącznik nr 7 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 do siwz - tabele testów PassMark.zip zip 7912.71 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
11. Formularz ofertowy na część 1, 2, 3 i 4.docx docx 78.3 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
13. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 82.5 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
14. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 71.5 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
01. 2020-OJS110-266512-pl.pdf pdf 188.11 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
12a. espd-request.xml xml 122.83 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
12b. espd-request.pdf pdf 78.67 2020-06-09 09:16:00 Proceeding
15. Modyfikacja siwz.pdf pdf 638.43 2020-06-23 15:15:42 Public message
16. Druk zestawienia ofert DZP-262-12.2020.pdf pdf 668.7 2020-07-10 10:38:30 Public message
17. Odrzucenie oferty.pdf pdf 341.35 2020-07-24 13:09:18 Public message
18. Unieważnienie części 4 postępowania.pdf pdf 278.16 2020-07-28 13:28:00 Public message
13.08.2020r. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. 1, 2, 3 Platf. zakupowa.pdf pdf 806.59 2020-08-13 15:18:49 Public message

Announcements

2020-08-13 15:18 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1, 2, 3.

13.08.2020r. informa [...].pdf

2020-07-28 13:28 Zamówienia Publiczne 18. Unieważnienie części 4 postępowania

18. Unieważnienie cz [...].pdf

2020-07-24 13:09 Zamówienia Publiczne 17. Odrzucenie oferty

17. Odrzucenie ofert [...].pdf

2020-07-10 10:38 Zamówienia Publiczne 16. Druk zestawienia ofert DZP-262-12.2020

16. Druk zestawienia [...].pdf

2020-06-23 15:15 Zamówienia Publiczne 15. Modyfikacja siwz

15. Modyfikacja siwz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 683