Proceeding: ZP/282/2020 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynku w ramach zadania "Czyste powietrze - Termomodernizacja budynków oświatowych" – Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej w Katowicach

Adelajda Bella
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Deadlines:
Posted : 09-06-2020 09:21:00
Placing offers: 16-07-2020 09:00:00
Opening offers : 16-07-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP282 - Załącznik nr 10 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 1386.7 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - Załączniki edytowalne.docx docx 68.61 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - espd-JEDZ.xml xml 126.99 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - SIWZ_CUW_ZSE.pdf pdf 1569.65 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - espd-JEDZ.pdf pdf 86.11 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - Ogłoszenie 2020-OJS110-267106-pl.pdf pdf 165.31 2020-06-09 09:21:00 Proceeding
ZP282 - Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 96.16 2020-08-12 11:16:04 Public message
ZP282 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 574.68 2020-07-16 10:57:29 Public message
ZP282 - Zapytanie do SIWZ.pdf pdf 112.46 2020-07-01 09:27:41 Public message

Announcements

2020-08-12 11:16 Adelajda Bella W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZP282 - Ogłoszenie o [...].pdf

2020-07-16 10:57 Joanna Kołodzińska Informacja z otwarcia z ofert.

ZP282 - Informacja z [...].pdf

2020-07-01 09:27 Adelajda Bella W załączeniu informacja o zadanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach

ZP282 - Zapytanie do [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 806