Proceeding: ZP/10/2020 Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 04-06-2020 20:49:00
Placing offers: 15-06-2020 11:00:00
Opening offers : 15-06-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP102020_SIWZ_04062020.pdf pdf 1882.47 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
ZP102020_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 401.01 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1_formularz oferty.docx docx 65.07 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2_OPZ.docx docx 711.55 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3_oświadczenie składane na podstawie art 25a ust 1.doc doc 125 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wzór umowy.docx docx 731 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5_zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 69.28 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6_oświadczenie_grupa kapitałowa.docx docx 67.66 2020-06-04 20:49:00 Proceeding
ZP102020_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 638.94 2020-06-17 19:49:39 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 457.75 2020-07-17 12:51:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 122.09 2020-08-21 13:20:23 Public message

Announcements

2020-08-21 13:20 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-07-17 12:51 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-17 19:49 Zamówienia Publiczne ZP102020_informacja z otwarcia ofert

ZP102020_informacja [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447