Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 07/2020 Dostawa sprzętu oraz materiałów służących utrzymaniu czystości na potrzeby Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 04-06-2020 15:26:00
Placing offers : 12-06-2020 09:00:00
Offers opening : 12-06-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformazakupowa.pl.

W przypadku awarii lub niedostępności platformy strony postępowania komunikować się będą za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.pl

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.doc doc 159.5 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 1.doc doc 54.5 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 2.xls xls 53 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 3a.doc doc 81 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 3b.doc doc 100 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 4 .doc doc 48.5 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
zal 5.doc doc 403 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 547633-N-2020 z dnia 2020-06-04 r..pdf pdf 163.5 2020-06-04 15:26:00 Proceeding
otwarcie 07 2020.pdf pdf 516.98 2020-06-12 12:07:37 Public message
pytania.pdf pdf 457.1 2020-06-09 15:06:30 Public message
unieważnienie zad 05.pdf pdf 209.04 2020-06-17 12:07:55 Public message
wynik .PDF PDF 1069.36 2020-06-25 14:39:30 Public message

Announcements

2020-06-25 14:39 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wynik .PDF

2020-06-17 12:07 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 05.

unieważnienie zad 05 [...].pdf

2020-06-12 12:07 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza Protokół z otwarcia ofert.

otwarcie 07 2020.pdf

2020-06-09 15:06 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ.

pytania.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1196