Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 45/2020 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZWiK, PWiK, TS, PSSE MO, PSSE I TRZECH PORTÓW NA LATA 2021 - 2022

Deadlines:
Published : 04-06-2020 13:36:00
Placing offers : 07-07-2020 11:45:00
Offers opening : 07-07-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz 1.xlsx xlsx 20.06 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
formularz 2,3.docx docx 25.81 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
ogłoszenei.pdf pdf 150.81 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
siwz energia.docx docx 74.67 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
załacznik nr 4 jedz.zip zip 83.14 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
załączniki 1, 2a-2h.docx docx 73.8 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
załączniki 3a-3d, 5.docx docx 144.38 2020-06-04 13:36:00 Proceeding
Pyt. i odp. 1.docx docx 19.67 2020-06-10 14:23:51 Public message
pyt. i odp. 2.docx docx 23.97 2020-06-19 14:50:12 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 19.3 2020-07-08 08:50:30 Public message
Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.docx docx 18.9 2020-07-14 09:13:15 Public message

Announcements

2020-07-14 09:13 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie_o_wyborze [...].docx

2020-07-08 08:50 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].docx

2020-07-03 13:29 Agnieszka Skotnicka Zamawiający informuje, że otwarcie ofert będzie dostępne również on-line pod niżej wskazanym adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc6cbaaef0814f108e2d9b14e5c21d8e%40thread.tacv2/1593775456257?context=%7b%22Tid%22%3a%22fd58e19d-e807-4b57-97de-22ac9ec98b50%22%2c%22Oid%22%3a%22c6963fc8-4bb8-432a-ac16-0ac631d2d069%22%7d
2020-06-19 14:50 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. i odp. 2.docx

2020-06-10 14:23 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

Pyt. i odp. 1.docx

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1160