Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 18/PN/D/UE/2020 Przetarg nieograniczony 18/PN/D/UE/2020 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 8 pakietów.

Deadlines:
Published : 02-06-2020 11:03:00
Placing offers : 03-07-2020 10:00:00
Offers opening : 03-07-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS105-253362-pl.pdf pdf 205.67 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
SIWZ 18.PN.D.UE.2020.pdf pdf 399.9 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
Załącznik A 18 PN D UE 2020.pdf pdf 144.55 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
JEDZ 18 PN D UE 2020-edyt..doc doc 186.5 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
SIWZ 18.PN.D.UE.2020 Załączniki- edyt..doc doc 131.5 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
Załącznik A edytowalny 18 PN D UE 2020.xlsx xlsx 24.84 2020-06-02 11:03:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. 2.pdf pdf 310.51 2020-06-26 12:25:38 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 586.47 2020-07-03 13:33:27 Public message
Zestawienie ofert 18 PN D UE 2020.pdf pdf 274.76 2020-07-15 12:20:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18 PL D UE 2020.pdf pdf 273.35 2020-07-15 12:20:52 Public message

Announcements

2020-07-15 12:20 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zestawienie ofert 18 [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-03 13:33 Karolina Idryjan INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-26 12:25 Bożena Wołowczyk Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037