Proceeding: RRS.271.1.4.2020.AK Modernizacja istniejącej drogi na odcinku ok. 200 mb w miejscowości Strzeczona działka nr 109/10 obręb Strzeczona

Deadlines:
Posted : 01-06-2020 14:58:00
Placing offers: 08-06-2020 08:00:00
Opening offers : 08-06-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

 

RRS.271.1.4.2020.AK                                                                                          Debrzno, 2020-06-01

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Debrzno

reprezentowana przez

Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351

e-mail: urzad@debrzno.pl

http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowski

województwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654

 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 279.301.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 grudnia 2019r.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja istniejącej drogi na odcinku ok. 200 mb w miejscowości Strzeczona działka nr 109/10 obręb Strzeczona.

2.      Zadanie obejmuje wytyczenie drogi oraz przełożenie istniejących płyt jumbo na odcinku          ok. 200 mb.

3.      Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

3.        Terminy realizacji zamówienia:

1.      Termin zakończenia zadania: do 15.07.2020 r.

 

4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

 

5.      Kody CPV zamówienia:

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

 

Sprawy merytoryczne: Maciej Burglin, tel. 598335351 w.39, m.burglin@debrzno.pl

Sprawy formalne: Anna Król, tel. 598335351 w.23, projekty@debrzno.pl

 

7.      Kryteria oceny ofert:

a)      Cena – 100 %

b)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.).

 

8.      Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

a)        CENA: 100%

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa brutto

C bad - cena oferty badanej brutto

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

 

 

9.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 08.06.2020r.     do godz. 08.00.

 

10.       Klauzula informacyjna   RODO

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

2.         Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:                    ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

3.         Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351            wew. 51.

4.         Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia             8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

5.         Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.         Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7.         Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.         Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.         Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.       W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.          W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie Strzeczona 2020.pdf pdf 1110.38 2020-06-01 14:58:00 Proceeding
unieważnienie_strzeczona_jumby.pdf pdf 241.65 2020-06-29 13:41:46 Public message

Announcements

2020-06-29 13:41 Anna Król Unieważnienie postępowania

unieważnienie_strzec [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja istniejącej drogi na odcinku ok. 200 mb w miejscowości Strzeczona działka nr 109/10 obręb Strzeczona Modernizacja istniejącej drogi na odcinku ok. 200 mb w miejscowości Strzeczona działka nr 109/10 obręb Strzeczona 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę o potwierdzenie (0)
3 b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę o potwierdzenie (0)
4 c) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. - proszę o potwierdzenie (0)
Unlock the form

The number of page views: 399