Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/22/20 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych dla SPSK-2

Deadlines:
Published : 29-05-2020 14:16:00
Placing offers : 09-06-2020 09:30:00
Offers opening : 09-06-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_03_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 67.72 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_ Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 56.83 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_SIWZ_jedn_ukł_oddech_kaniul_żel.rtf rtf 9860.3 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_Zał nr 2 Formularz cen jednostkowych.xls xls 55.5 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_Zał. nr 1 do FO - Ośw. brak pdst. do wykl..rtf rtf 91.2 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_Zał. nr 1 do Formularz oferty.rtf rtf 159.46 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_ZaŁ. nr 3_Oświadczenie o wyrobach medycznych.rtf rtf 127.09 2020-05-29 14:16:00 Proceeding
ZP_220_22_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 123.08 2020-06-04 13:23:16 Public message
ZP_220_22_20_OGŁOSZENIE_o zmianie ogłoszenia.docx docx 59.34 2020-06-04 13:23:16 Public message
ZP_220_22_20_Zał. nr 1 do NOWY_Formularz oferty.rtf rtf 159.21 2020-06-05 08:32:47 Public message
ZP_220_22_20_INFORMACJA.docx docx 119.81 2020-06-05 08:32:47 Public message
ZP_220_22_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 44.5 2020-06-09 11:43:06 Public message
ZP_220_22_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 142.89 2020-06-25 13:29:23 Public message

Announcements

2020-06-25 13:29 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_22_20_Zawiado [...].docx

2020-06-09 11:43 Przemysław Frączek Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję zestawienie złożonych ofert.

ZP_220_22_20_ZESTAWI [...].doc

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-05 08:32 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację dotyczącą wprowadzenia poprawnego formularza oferty.

ZP_220_22_20_Zał. nr [...].rtf

ZP_220_22_20_INFORMA [...].docx

2020-06-04 13:23 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję wyjaśnienia nr 1 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (zmiana terminów)

ZP_220_22_20_wyjaśni [...].docx

ZP_220_22_20_OGŁOSZE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1188