Proceeding: ZP/220/21/20 Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą materiałów zużywalnych do systemu elektroanatomicznego

Deadlines:
Published : 28-05-2020 10:38:00
Placing offers : 03-07-2020 09:30:00
Offers opening : 03-07-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_21_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 70.43 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_JEDZ.xml xml 136.56 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 72.88 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_SIWZ_SYSTEM_3D.docx docx 302.39 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_Zał nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls xls 32 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_Zał nr 4A Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 98.5 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 149.47 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.41 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu.pdf pdf 71.47 2020-05-28 10:38:00 Proceeding
ZP_220_21_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 37 2020-07-03 09:45:12 Public message
ZP_220_21_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 136.06 2020-08-26 14:01:01 Public message

Announcements

2020-08-26 14:01 Przemysław Frączek

ZP_220_21_20_Zawiado [...].docx

2020-07-03 09:45 Przemysław Frączek ZP_220_21_20_ZESTAWIENIE_OFERT

ZP_220_21_20_ZESTAWI [...].doc

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 715