Proceeding: ZP.272.00016.2020 Wyposażenie przeznaczone dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 18-05-2020 10:30:00
Placing offers: 22-06-2020 11:00:00
Opening offers : 22-06-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
siwz.pdf pdf 4386.63 2020-05-18 10:30:00 Proceeding
załączniki.docx docx 77.34 2020-05-18 10:30:00 Proceeding
Projekt wykonawczy_Aranżacja wyposażenia wnętrz CKP.pdf pdf 6282.19 2020-05-18 10:30:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 146.91 2020-05-18 10:30:00 Proceeding
instrukcja_bhp.pdf pdf 84.61 2020-05-18 10:30:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 43.88 2020-07-17 14:06:40 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 61.87 2020-06-22 15:05:23 Public message
12_06.pdf pdf 51.79 2020-06-12 11:39:03 Public message
21_05.pdf pdf 39.23 2020-05-21 13:03:36 Public message

Announcements

2020-07-17 14:06 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu części nr 1 i 2 postępowania.

informacja.pdf

2020-06-22 15:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

info_otwarcie.pdf

2020-06-12 11:39 Zamówienia Publiczne Treść wyjaśnień z dnia 12.06.2020 r.

12_06.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-05-21 13:03 Zamówienia Publiczne 21_05

21_05.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 586