Proceeding: ZP/45/ZCO/2020 Dostawa materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów

Deadlines:
Posted : 15-05-2020 09:33:00
Placing offers: 18-06-2020 10:00:00
Opening offers : 18-06-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ-espd-request.xml xml 104.71 2020-05-15 09:33:00 Proceeding
załacznik nr 2 - JEDZ.pdf pdf 80.02 2020-05-15 09:33:00 Proceeding
SIWZ-45.doc doc 468 2020-05-15 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.43 2020-05-15 09:33:00 Proceeding
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 123.78 2020-06-26 09:27:49 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 118.68 2020-06-18 11:42:44 Public message
Informacja o zmianie nr konta.pdf pdf 90.63 2020-06-02 08:52:07 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 289.09 2020-05-22 08:49:45 Public message

Announcements

2020-06-26 09:27 Anna Wojtczyk Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o rozstrz [...].pdf

2020-06-18 11:42 Anna Wojtczyk Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-02 08:52 Anna Wojtczyk informacja o zmianie nr konta

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-05-22 08:49 Anna Wojtczyk Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 245