Proceeding: ZP.272.00009.2020 Remont instalacji elektrycznych w budynku Szkoły w Poznaniu.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 15-05-2020 08:35:00
Placing offers: 01-06-2020 11:00:00
Opening offers : 01-06-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
stwior.pdf pdf 4078.86 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 648.67 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
projekt.pdf pdf 11371.8 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
instrukcja_bhp.pdf pdf 84.61 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
zalaczniki.doc doc 207.5 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 1721.4 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 397.01 2020-05-15 08:35:00 Proceeding
Informacja_wyniki.pdf pdf 46.11 2020-06-25 12:53:02 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 48.52 2020-06-01 13:44:27 Public message
21_05.pdf pdf 38.38 2020-05-21 11:20:21 Public message

Announcements

2020-06-25 12:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania.

Informacja_wyniki.pd [...].pdf

2020-06-01 13:44 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

info_otwarcie.pdf

2020-05-21 11:20 Zamówienia Publiczne 21_05

21_05.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 421