Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/18/20 Dostawa i montaż sterylizatora gazowego o czynniku roboczym: tlenek etylenu (EO), urządzenia do katalitycznego spalania tlenku etylenu, systemu monitorowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu tlenku etylenu, stolików pod sterylizatory/aeratory oraz wykonanie prac adaptacyjno-przyłączeniowych sterylizatora 5XL oraz 2 aeratorów XL stanowiących wyposażenie Zamawiającego

Deadlines:
Published : 13-05-2020 10:13:00
Placing offers : 25-05-2020 09:30:00
Offers opening : 25-05-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - ZP_220_18_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 300.45 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
2 - ZP_220_18_20 SIWZ.rtf rtf 9824.28 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
3 - ZP_220_18_20 zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 117.61 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
4 - ZP_220_18_20 zał. nr 1 do FO - Ośw. o braku podst. do wykl..rtf rtf 90.25 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
5 - ZP_220_18_20 zał. nr 2 do FO - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 35.25 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
6 - ZP_220_18_20 zał. nr 2 do SIWZ - gr. kapit..rtf rtf 56.34 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
7 - ZP_220_18_20 zał. nr 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 66.9 2020-05-13 10:13:00 Proceeding
3 - ZP_220_18_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 288.53 2020-05-19 13:14:59 Public message
2 - ZP_220_18_20 ZMODYFIKOWANY zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 117.29 2020-05-19 13:14:59 Public message
1 - ZP_220_18_20_Wyjaśnienia nr 1 oraz Mdyfikacja SIWZ nr 1.docx docx 139.2 2020-05-19 13:14:59 Public message
ZP_220_18_20_ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.doc doc 35.5 2020-05-25 11:07:05 Public message
ZP_220_18_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 10.06.20 r..docx docx 135.64 2020-06-10 12:55:54 Public message

Announcements

2020-06-10 12:55 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

ZP_220_18_20_Zawiado [...].docx

2020-05-25 11:07 Eliza Koladyńska - Nowacka Zbiorcze zestawienie ofert.

ZP_220_18_20_ZBIORCZ [...].doc

2020-05-19 13:14 Eliza Koladyńska - Nowacka Wyjaśnienie nr 1 oraz Modyfikacja SIWZ nr 1.
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3 - ZP_220_18_20 Ogł [...].docx

2 - ZP_220_18_20 ZMO [...].rtf

1 - ZP_220_18_20_Wyj [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 933