Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 38/2020 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Szczecinie

Deadlines:
Published : 13-05-2020 10:05:00
Placing offers : 28-05-2020 10:00:00
Offers opening : 28-05-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_kopernika.doc doc 727.5 2020-05-13 10:05:00 Proceeding
załącznik nr 1.7z 7z 34139.88 2020-05-13 10:05:00 Proceeding
pytania_i_odpowiedzi_nr_1.doc doc 231.5 2020-05-19 12:02:43 Public message
geotechniczne war. posadowienia.7z 7z 2991.63 2020-05-19 12:02:43 Public message
załączniki proj. bud.7z 7z 5903.44 2020-05-22 11:38:55 Public message
pytania_i_odpowiedzi_nr_2.doc doc 232 2020-05-22 11:38:55 Public message
odp_3.pdf pdf 333.28 2020-05-25 11:26:22 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 269.4 2020-05-29 08:28:46 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 158.32 2020-05-29 12:07:10 Public message

Announcements

2020-05-29 12:07 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informacje o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2020-05-29 08:28 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-25 11:26 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie

odp_3.pdf

2020-05-22 11:38 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie wraz z załącznikiem

załączniki proj. bud [...].7z

pytania_i_odpowiedzi [...].doc

2020-05-19 12:02 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie wraz z załącznikiem.

pytania_i_odpowiedzi [...].doc

geotechniczne war. p [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 750