Proceeding: ZP-271/27/WIK-RK/2020 Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września oraz innych terenach należących do Gminy Września

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 05-05-2020 08:37:00
Placing offers: 13-05-2020 10:45:00
Opening offers : 13-05-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ - koszenie traw.zip zip 508.96 2020-05-05 08:37:00 Proceeding
Ogł BZP 536762-N-2020 o zamówieniu.pdf pdf 398.35 2020-05-05 08:37:00 Proceeding
Zaw o wyborze oferty.pdf pdf 242.82 2020-05-19 11:49:54 Public message
Zb zest ofert.pdf pdf 187.89 2020-05-13 11:28:09 Public message
Ogł BZP Nr 540078276-N-2020 - zmiana.pdf pdf 198.87 2020-05-07 12:33:27 Public message
Modyfikacja siwz (1).pdf pdf 225.89 2020-05-07 12:32:50 Public message

Announcements

2020-05-19 11:49 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja o wyborze oferty

Zaw o wyborze oferty [...].pdf

2020-05-13 11:28 Referat Zamówień Publicznych RZP Zbiorcze zestawienie ofert

Zb zest ofert.pdf

2020-05-07 12:33 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie BZP nr 540078276-N-2020 o zmianie ogłoszenia

Ogł BZP Nr 540078276 [...].pdf

2020-05-07 12:32 Referat Zamówień Publicznych RZP Modyfikacja SIWZ (1)

Modyfikacja siwz (1) [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 115