Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/2020 Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Górnej w Szczecinie

Deadlines:
Published : 04-05-2020 14:16:00
Placing offers : 20-05-2020 10:00:00
Offers opening : 20-05-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ+zał. 1-7_ul. Górna.doc doc 512.5 2020-05-04 14:16:00 Proceeding
Zał. nr 8. Dokumentacja techniczna.7z 7z 18501.19 2020-05-04 14:16:00 Proceeding
Zał. nr 9. Pozwolenie na budowe nr 537_18.pdf pdf 174.68 2020-05-04 14:16:00 Proceeding
Zał. nr 10. Pozwolenie na budowę nr 1410_19.pdf pdf 87.36 2020-05-04 14:16:00 Proceeding
Górna-odpowiedzi podpisane.pdf pdf 77.39 2020-05-18 10:40:05 Public message
Górna-informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.52 2020-05-20 14:06:35 Public message
Górna-inf. o wyborze oferty.pdf pdf 68.78 2020-07-17 12:46:30 Public message

Announcements

2020-07-17 12:46 Agnieszka Poręczewska-Bereszko W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z wyboru oferty najkorzystniejszej.

Górna-inf. o wyborze [...].pdf

2020-05-20 14:06 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Górna-informacja z o [...].pdf

2020-05-18 10:40 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania.

Górna-odpowiedzi pod [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1053