Proceeding: WZP-2183/20/127/T Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych pojazdów oznakowanych z napędem elektrycznym

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 30-04-2020 10:06:00
Placing offers: 03-06-2020 10:00:00
Opening offers : 03-06-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS085-200803-pl.pdf pdf 114.89 2020-04-30 10:06:00 Proceeding
zal. do edycji.docx docx 43.84 2020-04-30 10:06:00 Proceeding
SIWZ1.pdf pdf 1057.78 2020-04-30 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 1191.41 2020-04-30 10:06:00 Proceeding
2020-OJS144-354065-pl.pdf pdf 100.21 2020-07-28 09:39:27 Public message
wybstr.pdf pdf 99.54 2020-06-24 13:51:29 Public message
otw2183.pdf pdf 97.68 2020-06-03 12:20:15 Public message
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 178 2020-06-03 12:20:15 Public message
document_2020052811074248.pdf pdf 52.49 2020-05-28 11:03:48 Public message
pyt_2020050812153311.pdf pdf 90.73 2020-05-08 12:13:54 Public message

Announcements

2020-07-28 09:39 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS144-354065-p [...].pdf

2020-06-24 13:51 Sławomir Jastrzębski W załączeniu przesyłam informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybstr.pdf

2020-06-03 12:20 Sławomir Jastrzębski informacja z otwarcia ofert

otw2183.pdf

Oświadczenie o przyn [...].doc

2020-05-28 11:03 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi 1

document_20200528110 [...].pdf

2020-05-08 12:13 Sławomir Jastrzębski pytania i odpowiedzi

pyt_2020050812153311 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 488