Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 30/2020 Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami.

Deadlines:
Published : 27-04-2020 13:17:00
Placing offers : 15-05-2020 11:45:00
Offers opening : 15-05-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE MIESZADŁA.pdf pdf 557.52 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
SIWZ Mieszadła.pdf pdf 5483.89 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - oferta warunków realizacji zamówienia.xls xls 154.5 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - pozycja nr 1 wymagania.pdf pdf 82.81 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - pozycja nr 2 wymagania.pdf pdf 89.88 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf pdf 143.91 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf pdf 174.13 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf pdf 93.61 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 - UMOWA.pdf pdf 259.34 2020-04-27 13:17:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 546.77 2020-05-06 14:57:42 Public message
pyt. i odp. nr 2..pdf pdf 691.73 2020-05-11 14:22:43 Public message
pyt. i odp. nr 3 .pdf pdf 603.71 2020-05-13 13:41:23 Public message
informcja z otwarcia ofert.jpg jpg 768.36 2020-05-18 09:07:19 Public message
inf z wyboru.pdf pdf 357.87 2020-05-29 14:36:23 Public message

Announcements

2020-05-29 14:36 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf z wyboru.pdf

2020-05-18 09:07 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informcja z otwarcia [...].jpg

2020-05-13 13:41 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. i odp. nr 3 .p [...].pdf

2020-05-11 14:22 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi.

pyt. i odp. nr 2..pd [...].pdf

2020-05-06 14:57 Agnieszka Poręczewska-Bereszko w załączeniu Zamawiający przekazuje odp. na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 615