Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/10/20 Dostawa stentgraftów oraz wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych

Deadlines:
Published : 23-04-2020 09:53:00
Placing offers : 29-05-2020 09:30:00
Offers opening : 29-05-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
6_ZP_220_10_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 70.71 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
7_ZP_220_10_20_Zał nr 1 do umowy_ do Warunki przechowania.rtf rtf 64.33 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
8_ZP_220_10_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 77.54 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
9_ZP_220_10_20_SIWZ_kardiochirurgia i stentgrafty.docx docx 312.2 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
1_ZP_220_10_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 168.71 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
2_JEDZ_ZP_220_10_20_.xml xml 150.07 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
3_ZP_220_10_20_Zał nr 4A Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 250 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
4_ZP_220_10_20_Zał nr 4 Formularz cen jednostkowych.xls xls 37 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
5_ZP_220_10_19 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.93 2020-04-23 09:53:00 Proceeding
ZP_220_10_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 124.17 2020-05-20 13:29:17 Public message
ZP_220_10_20_wyjaśnienia nr 2.docx docx 121.59 2020-05-22 10:09:08 Public message
ZP_220_10_20_Zmiana ogłoszenia_zmiana terminów.pdf pdf 71.99 2020-05-22 10:09:08 Public message
ZP_220_10_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 61 2020-05-29 12:50:03 Public message
ZP_220_10_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania NA ZADANIU 11.docx docx 136.22 2020-06-18 12:39:02 Public message
ZP_220_10_20_ZESTAWIENIE_OFERT dodatkowych.doc doc 37 2020-06-26 14:47:24 Public message
ZP_220_10_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 147.33 2020-06-30 10:54:01 Public message

Announcements

2020-06-30 10:54 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_10_20_Zawiado [...].docx

2020-06-26 14:47 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zestawienie ofert dodatkowych.
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_10_20_ZESTAWI [...].doc

2020-06-18 12:39 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zadaniu 11
z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_10_20_Zawiado [...].docx

2020-05-29 12:50 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

ZP_220_10_20_ZESTAWI [...].doc

2020-05-22 10:09 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
Zamawiający przekazuje w załączeniu wyjaśnienia nr 2 wraz z ogłoszeniem o zmianie terminów
Z poważaniem
Przemysław Frączek

ZP_220_10_20_wyjaśni [...].docx

ZP_220_10_20_Zmiana [...].pdf

2020-05-20 13:29 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Wyjaśnienia nr 1.

ZP_220_10_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1296