Proceeding: ZP.272.00014.2020 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 17-04-2020 09:43:00
Placing offers: 05-05-2020 11:00:00
Opening offers : 05-05-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1111.95 2020-04-17 09:43:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 102.26 2020-04-17 09:43:00 Proceeding
załączniki.doc doc 164 2020-04-17 09:43:00 Proceeding
Informacja_o_wyniku.pdf pdf 81.04 2020-06-01 09:56:31 Public message
informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 84.38 2020-05-05 14:15:49 Public message
ogloszenie_zmiana.pdf pdf 21.99 2020-04-27 16:11:05 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 83.48 2020-04-27 15:54:07 Public message

Announcements

2020-06-01 09:56 Zamówienia Publiczne Treść informacji o wyniku.

Informacja_o_wyniku. [...].pdf

2020-05-05 14:15 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

informacja_otwarcie_ [...].pdf

2020-04-27 16:11 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogloszenie_zmiana.pd [...].pdf

2020-04-27 15:54 Zamówienia Publiczne Pismo z dnia 27.04.2020 r. - Wyjaśnienie treści SIWZ.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 458