Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/06/20 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownic dla SPSK-2 w Szczecinie

Deadlines:
Published : 10-04-2020 15:39:00
Placing offers : 24-04-2020 12:00:00
Offers opening : 24-04-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia - poniżej 139.000 euro - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA. 

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_06_20_ogł o zam_10 04 20.rtf rtf 9331.11 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
2_ZP_220_06_20_SIWZ_10 04 20.rtf rtf 7280.14 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
3_ZP_220_06_20_SIWZ_zal 1_FO.rtf rtf 142.01 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
4_ZP_220_06_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 52.08 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
5_ZP_220_06_20_FO_zal 1a_osw_brak pdst wykl.rtf rtf 101.57 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
6_ZP_220_06_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 76.96 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
7_ZP_220_06_20_FO_zal 2_FCJ.rtf rtf 180.65 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
8_ZP_220_06_20_FO_zal 3_osw o prod leczn i wyr med.rtf rtf 47.57 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
9_ZP_220_06_20_FO_zal 4_wykaz dostaw.rtf rtf 60.38 2020-04-10 15:39:00 Proceeding
ZP_220_06_20_informacja z otwarcia ofert_24 04 20.rtf rtf 9214.46 2020-04-24 13:19:56 Public message
ZP_220_06_20_ROZSTRZYGNIECIE_13 05 20.rtf rtf 9219.07 2020-05-13 12:31:59 Public message

Announcements

2020-05-13 12:31 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o publikacji zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania ZP/220/06/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_06_20_ROZSTRZ [...].rtf

2020-04-24 13:19 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji informacji z otwarcia ofert w postępowaniu ZP/220/06/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_06_20_informa [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 981