Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/14/20 Dostawa kaniul do naczyń obwodowych i kaniul dotętniczych jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 10-04-2020 12:46:00
Placing offers : 24-04-2020 09:00:00
Offers opening : 24-04-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną - z zastrzeżeniem, że ze względu na wartość niniejszego zamówienia - poniżej 139.000 euro - dopuszczalną formą składania oferty pozostaje FORMA PISEMNA. 

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_14_20_ogł o zam_10 04 20.rtf rtf 9320.79 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
2_ZP_220_14_20_SIWZ_10 04 20.rtf rtf 7076 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
3_ZP_220_14_20_SIWZ_zal 1_FO.rtf rtf 142.39 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
4_ZP_220_14_20_SIWZ_zal 2_gr kapit.rtf rtf 51.68 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
5_ZP_220_14_20_FO_zal 1a_osw_brak pdst wykl.rtf rtf 101.22 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
6_ZP_220_14_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 76.42 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
7_ZP_220_14_20_FO_zal 2_fcj.rtf rtf 91.56 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
8_ZP_220_14_20_FO_zal 3_osw o wyr med.rtf rtf 43.09 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
9_ZP_220_14_20_FO_zal 4_parametry wymagane.rtf rtf 186.75 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
10_ZP_220_14_20_FO_zal 5_wykaz dostaw.rtf rtf 60.16 2020-04-10 12:46:00 Proceeding
ZP_220_14_20_Wyjaśnienia 2_20 04 20.rtf rtf 7698.86 2020-04-20 08:11:48 Public message
ZP_220_14_20_Modyfikacja SIWZ 2_20 04 20.rtf rtf 9204.96 2020-04-20 10:49:22 Public message
9_ZP_220_14_20_FO_zal 4_parametry wymagane_po modyfikacji.rtf rtf 187.01 2020-04-17 16:44:45 Public message
ZP_220_14_20_Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1_17 04 20.rtf rtf 7705.61 2020-04-17 16:44:45 Public message
ZP_220_14_20_Wyjaśnienia 3_20 04 20.rtf rtf 9207.58 2020-04-20 13:03:20 Public message
ZP_220_14_20_informacja z otwarcia ofert_24 04 20.rtf rtf 9228.15 2020-04-24 09:55:25 Public message
ZP_220_14_20_ROZSTRZYGNIECIE_08 05 20.rtf rtf 9206.67 2020-05-08 14:02:33 Public message

Announcements

2020-05-08 14:02 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji rozstrzygnięcia post. ZP/220/14/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_14_20_ROZSTRZ [...].rtf

2020-04-24 09:55 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji informacji z otwarcia ofert w post. ZP/220/14/20. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_14_20_informa [...].rtf

2020-04-20 13:03 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji Wyjaśnień nr 3. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_14_20_Wyjaśni [...].rtf

2020-04-20 10:49 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji Modyfikacji SIWZ nr 2. Modyfikacja dotyczy opisu danej do wzoru liczenia kryterium 3 oceny ofert (omyłka pisarska). Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_14_20_Modyfik [...].rtf

2020-04-20 08:11 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikacji Wyjaśnień nr 2. Z poważaniem, Katarzyna Rogiewicz

ZP_220_14_20_Wyjaśni [...].rtf

2020-04-17 16:44 Katarzyna Rogiewicz Szanowni Państwo, zamawiający informuje o publikcji Wyjaśnień nr 1 oraz modyfikacji SIWZ w zakresie formularza "Parametry wymagane" - poz. 1.1, pkt 7. Z poważaniem, Katarzya Rogiewicz

9_ZP_220_14_20_FO_za [...].rtf

ZP_220_14_20_Wyjaśni [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1040