Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1063/20/74/Ł Dostawy komputerów przenośnych biurowych

Deadlines:
Published : 09-04-2020 10:52:00
Placing offers : 18-05-2020 12:00:00
Offers opening : 18-05-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 59.82 2020-04-09 10:52:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 624.57 2020-04-09 10:52:00 Proceeding
załączniki do edycji.docx docx 41.68 2020-04-09 10:52:00 Proceeding
informacja o zmianie ogłoszenia24.04.2020 r..pdf pdf 262.81 2020-04-24 10:09:47 Public message
zmieniony Formularz Oferty-28.04..docx docx 38.3 2020-04-28 12:24:45 Public message
pytania, odpowiedzi i zmiana SIWZ 28.04..pdf pdf 3827.41 2020-04-28 12:24:45 Public message
Ogłoszenie zmian 28.04..pdf pdf 67.77 2020-04-28 12:24:45 Public message
informacja o zmianie ogłoszenia29.04.pdf pdf 282.88 2020-04-29 17:10:24 Public message
załącznik do oferty04.05.2020.doc doc 249.5 2020-05-04 11:40:43 Public message
pytania z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ04.05.2020.pdf pdf 302.06 2020-05-04 11:40:43 Public message
opublikowane ogłoszenie o zmianach04.05.2020.pdf pdf 79.18 2020-05-04 11:40:43 Public message
Pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią.pdf pdf 316.34 2020-05-14 15:43:00 Public message
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej-29.04.2020 r.doc doc 46 2020-05-18 16:39:20 Public message
informacja z otwarcia ofert -Platforma.pdf pdf 639.56 2020-05-18 16:39:20 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 96.71 2020-06-26 14:52:07 Public message
ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf pdf 186.02 2020-08-13 15:30:39 Public message

Announcements

2020-08-13 15:30 Anna Kukawka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziel [...].pdf

2020-06-26 14:52 Anna Kukawka W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja o wybor [...].pdf

2020-05-18 16:39 Anna Kukawka Informacja z otwarcia ofert

oświadczenie o przy [...].doc

informacja z otwarc [...].pdf

2020-05-14 15:43 Anna Kukawka

W załączeniu pytanie do SIWZ wraz z odpowiedzią


Pytanie do SIWZ w [...].pdf

2020-05-04 11:40 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian opublikowane w UE, pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i zmianą treści SIWZ

załącznik do ofert [...].doc

pytania z odpowiedz [...].pdf

opublikowane ogłosz [...].pdf

2020-04-29 17:10 Anna Kukawka informacja o przesłaniu ogłoszenia o zmianach do UE

informacja o zmiani [...].pdf

2020-04-28 12:24 Anna Kukawka Ogłoszenie zmian wraz z pytaniami, odpowiedzią i zmianą treści SIWZ Zamawiającego

zmieniony Formularz [...].docx

pytania, odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie zmian 28 [...].pdf

2020-04-24 10:09 Anna Kukawka Witam

W załączeniu informacja o przesłaniu ogłoszenia o zmianach do UE

informacja o zmian [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3395