Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/KWO/2020 Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 08-04-2020 14:49:00
Placing offers : 16-04-2020 10:00:00
Offers opening : 16-04-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[1] regulamin 03_KWO_2020.pdf pdf 1669.17 2020-04-08 14:49:00 Proceeding
[1] załacznik nr 1 do regulaminu 03_KWO.xlsx xlsx 12.31 2020-04-08 14:49:00 Proceeding
[4] zał nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 2864.2 2020-04-08 14:49:00 Proceeding
[5] zał nr 5 Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.docx docx 16.52 2020-04-08 14:49:00 Proceeding
[1] załacznik nr 1 do regulaminu 03_KWO.xlsx xlsx 12.31 2020-04-08 14:49:00 Criterion
[2] Zał. nr 2 - formularz oferty.docx docx 23.96 2020-04-08 14:49:00 Criterion
[3a] Zał. nr 3a Oświadczenie o spełnieniu warunków (002).docx docx 19.21 2020-04-08 14:49:00 Criterion
[3b] Zał. nr 3b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-1 (002).docx docx 21.32 2020-04-08 14:49:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert [16_04_2020].pdf pdf 711.47 2020-04-16 15:30:10 Public message
zawiadomienie o wyborze ofert 03_KWO_2020 SZCZEPIONKI.pdf pdf 1094.94 2020-05-20 12:31:30 Public message

Announcements

2020-05-20 12:31 Stanisław Żak Znak sprawy: 03/KWO/2020
Kielce; 20.05.2020 r.
Dotyczy : Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 20 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ dla których wartość nie przekracza 30 tys. euro, przekazuje zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych - W ZAŁĄCZENIU

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-04-16 15:30 Stanisław Żak Informacja z otwarcia ofert .

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[1] załacznik nr 1 d [...].xlsx

[2] Zał. nr 2 - form [...].docx

[3a] Zał. nr 3a Oświ [...].docx

[3b] Zał. nr 3b Oświ [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 750