Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1423/20/91/Z „Przegląd techniczny, legalizacja i naprawa radarowych mierników prędkości Iskra, videorejestratorów typu Videorapid oraz laserowych mierników prędkości typu UltraLite, Truespeed i TruCam” nr ref. WZP-1423/20/91/Z

Aleksander Węgliński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 27-03-2020 16:21:00
Placing offers : 06-04-2020 10:30:00
Offers opening : 06-04-2020 10:45:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1423 na 20 SIWZ videorejestratory .pdf pdf 690.66 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
załącznik nr 1a zadanie nr 1 (2).doc doc 58 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
załącznik nr 1b zadanie nr 2 (1).doc doc 59.5 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
załącznik nr 1c zadanie nr 3 (3).doc doc 126.5 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
załącznik nr 2.doc doc 116.5 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Projekt umowy zadanie nr 1.pdf pdf 159.6 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Projekt umowy zadanie nr 2.pdf pdf 155.86 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3c Projekt umowy zadanie nr 3.pdf pdf 161.66 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 393.52 2020-03-27 16:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 524.74 2020-04-06 14:06:14 Public message
zad 3 str.pdf pdf 59.23 2020-04-16 17:06:53 Public message
zad 2 str.pdf pdf 64.32 2020-04-16 17:06:53 Public message
zad 1 str.pdf pdf 65.52 2020-04-16 17:06:53 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zmiana ogłoszenia.pdf pdf 192.06 2020-04-30 15:49:35 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1315.38 2020-04-30 15:49:35 Public message

Announcements

2020-04-30 15:49 Aleksander Węgliński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-16 17:06 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniach 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 3.

zad 3 str.pdf

zad 2 str.pdf

zad 1 str.pdf

2020-04-06 14:06 Aleksander Węgliński Wypełniając dyspozycję art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji podaje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540