Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/12/20 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2

Deadlines:
Published : 25-03-2020 21:25:00
Placing offers : 03-04-2020 09:30:00
Offers opening : 03-04-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

................................................................................................................................................................................................................................
Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.    

...............................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.12.20 Formularz cen jednostkowych.xls xls 40.5 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP.220_12_20 zał. 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.29 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 311.19 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20 Zał. _udost zasobow.rtf rtf 57.18 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 157.89 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 20.33 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 55.61 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP_220_12_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.73 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
ZP.220.12.20 SIWZ.doc doc 570 2020-03-25 21:25:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE NR 1.docx docx 144.91 2020-03-31 12:43:07 Public message
ZP_220_12_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 136.19 2020-03-31 13:08:39 Public message
ZP.220_12_20 zał. 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.31 2020-04-03 11:28:29 Public message
ZP.220.12.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 31.13 2020-04-03 11:28:29 Public message
Rozstrzygnięcie z dnia 18.05.2020 r.docx docx 139.22 2020-05-18 14:13:34 Public message
Rozstrzygnięcie zad. nr 4 z dnia 05.06.2020 r.docx docx 139.23 2020-06-05 11:52:40 Public message
Rozstrzygnięcie zad. nr 1 z dnia 18.06.2020 r.docx docx 139.73 2020-06-18 15:01:20 Public message
UNIEWAŻNIENIE zad. nr 2 z dnia 18.06.2020 r.docx docx 137.16 2020-06-18 15:02:25 Public message

Announcements

2020-06-18 15:02 Wioletta Sybal Unieważnienie zadania nr 2 z dnia 18.06.2020 r.

UNIEWAŻNIENIE zad. [...].docx

2020-06-18 15:01 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 1 z dnia 18.06.2020 r.

Rozstrzygnięcie zad. [...].docx

2020-06-05 11:52 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie zadania nr 4 z dnia 05.06.2020 r.

Rozstrzygnięcie zad. [...].docx

2020-05-18 14:13 Wioletta Sybal Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie zadania nr 3

Rozstrzygnięcie z d [...].docx

2020-04-03 11:28 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 03.04.2020 r.

ZP.220_12_20 zał. 2 [...].docx

ZP.220.12.20 Inform [...].docx

2020-03-31 13:08 Wioletta Sybal OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 31.03.2020 r.

ZP_220_12_20 Ogłosze [...].docx

2020-03-31 12:43 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 31.03.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 907