Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.2.20202.E Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.

Adam Wesołowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-03-2020 11:48:00
Placing offers : 17-04-2020 11:00:00
Offers opening : 17-04-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 143.52 2020-03-17 11:48:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 12796.98 2020-03-17 11:48:00 Proceeding
SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 85.5 2020-03-17 11:48:00 Proceeding
SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 206.5 2020-03-17 11:48:00 Proceeding
Zalaczniki do SIWZ.7z 7z 1401 2020-03-17 11:48:00 Proceeding
SIWZ_Zal_1b_Wykaz PPE.xls xls 391.5 2020-03-18 10:33:29 Public message
SIWZ_Zal_1a_Wykaz PPE.xls xls 68 2020-03-18 10:33:29 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2787 2020-04-01 13:16:19 Public message
Instrukcja_udzial w otwarciu ofert on line.pdf pdf 302.02 2020-04-01 13:16:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert (WZP.271.2.2020.E).pdf pdf 451.68 2020-04-17 12:46:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 447.8 2020-05-12 13:19:34 Public message

Announcements

2020-05-12 13:19 Adam Wesołowski Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-04-17 12:46 Adam Wesołowski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-04-01 13:16 Adam Wesołowski Odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie treści pkt. XII.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Instrukcja_udzial w [...].pdf

2020-03-18 10:33 Adam Wesołowski Wykazy PPE w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

SIWZ_Zal_1b_Wykaz PP [...].xls

SIWZ_Zal_1a_Wykaz PP [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1135