Proceeding: ZP/TM/pn/02/2020 Usługa ochrony fizycznej Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 28-02-2020 12:12:00
Placing offers: 12-03-2020 12:00:00
Opening offers : 12-03-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 185.43 2020-02-28 12:12:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami.pdf pdf 18629.58 2020-02-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 SIWZ-projekt umowy.pdf pdf 238.35 2020-02-28 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 7027.91 2020-02-28 12:12:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna.docx docx 50.01 2020-02-28 12:22:15 Public message
ogłoszenie - odpowiedzi na pytania.pdf pdf 4606.37 2020-03-09 14:08:29 Public message
ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.pdf pdf 339.68 2020-03-09 14:10:32 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 71.88 2020-03-09 14:14:10 Public message
Ogłoszenie-informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 515.98 2020-03-13 08:57:32 Public message
Ogłoszenie - wybór oferty.pdf pdf 414.52 2020-03-25 12:34:29 Public message

Announcements

2020-03-25 12:34 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - wybór oferty

Ogłoszenie - wybór o [...].pdf

2020-03-13 08:57 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie-informacj [...].pdf

2020-03-09 14:14 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-03-09 14:10 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-09 14:08 Termy Maltańskie Przetargi W załączeniu ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ.

ogłoszenie - odpowie [...].pdf

2020-02-28 12:22 Termy Maltańskie Przetargi W załączeniu wersja edytowalna załączników do SIWZ.

Załączniki do SIWZ - [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 468