Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/08/20 Dzierżawa konsoli do wykonywania ultrasonografii wewnątrznaczyniowej oraz dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiologicznych

Deadlines:
Published : 28-02-2020 11:56:00
Placing offers : 31-03-2020 09:30:00
Offers opening : 31-03-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_JEDZ_ZP_220_08_20_.xml xml 141.14 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
2_ZP_220_08_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 163.72 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
3_ZP_220_08_20 Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 52.22 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
4_ZP_220_08_20 Zał_nr 3_Wykaz dostaw.rtf rtf 69.87 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
5_ZP_220_08_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 69.59 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
6_ZP_220_08_20_SIWZ_Angioplastyka_Angiografia.docx docx 313.96 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
7_ZP_220_08_20_Zał nr 4 Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 17.98 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
8_ZP_220_08_20_Zał NR 4A_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 39.74 2020-02-28 11:56:00 Proceeding
ZP_220_08_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 122.55 2020-03-20 11:44:43 Public message
7_ZP_220_08_20_Zał nr 4 Formularz zadanie 1.xlsx xlsx 13.18 2020-03-20 11:44:43 Public message
ZP_220_08_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 51.5 2020-03-31 12:29:15 Public message
ZP_220_08_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 141.29 2020-04-30 14:15:30 Public message

Announcements

2020-04-30 14:15 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o rozstrzygnięciu.
Pozdrawiam

ZP_220_08_20_Zawiado [...].docx

2020-03-31 12:29 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu

ZP_220_08_20_ZESTAWI [...].doc

2020-03-20 11:44 Przemysław Frączek Szanowni Państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuje wyjaśnienia nr 1.

ZP_220_08_20_wyjaśni [...].docx

7_ZP_220_08_20_Zał n [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009