Proceeding: 10/IS-2/02/20 Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap I - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 i DN 1000 ul. Kosynierów Racławickich.

Deadlines:
Published : 18-02-2020 14:01:00
Placing offers : 27-03-2020 12:00:00
Offers opening : 27-03-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 4337.26 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 42303.93 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
Załączniki 1, 3, 4 do IDW w formie edytowalnej.docx docx 85.94 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
espd-request.xml xml 118.57 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do IDW - wzór JEDZ.pdf pdf 80.07 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 93606.83 2020-02-18 14:01:00 Proceeding
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.pdf pdf 491.42 2020-02-24 10:27:19 Public message
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2.pdf pdf 1454.57 2020-03-09 12:16:27 Public message
Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 3.pdf pdf 445.68 2020-03-20 11:36:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 408.46 2020-03-27 13:46:13 Public message
Informacja o wborze najkorzystniejszej ofert _strona.pdf pdf 700.79 2020-04-21 11:44:15 Public message

Announcements

2020-04-21 11:44 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wborze [...].pdf

2020-03-27 13:46 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-20 11:36 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 3.

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

2020-03-09 12:16 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2.

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

2020-02-24 10:27 Monika Stec Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1.

Zapytania wraz z wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1355