Proceeding: 01/PN/2020 Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego(opałowego) dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach.

Marzena Wacławik
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Posted : 14-02-2020 15:15:00
Placing offers: 21-02-2020 11:00:00
Opening offers : 21-02-2020 11:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
_Zal nr 2b do SIWZ Oswiadczenie o gr_kapitalowej_BK.docx docx 17.57 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7423.53 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
ogloszenie 513032.htm htm 75.52 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
zał nr4 do SIWZ.docx docx 25.51 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
_Zal nr 2a Oswiadczenie.docx docx 17.21 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
_Zal nr 2 do SIWZ.docx docx 18.71 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
Zal nr 1 Formularz oferty.docx docx 34.97 2020-02-14 15:15:00 Proceeding
wybór najkorzystnieszej oferty.pdf pdf 335.58 2020-02-28 14:28:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 279.45 2020-02-21 15:02:41 Public message

Announcements

2020-02-28 14:28 Marzena Wacławik Wybór najkorzystniejszej oferty.

wybór najkorzystnies [...].pdf

2020-02-21 15:02 Marzena Wacławik Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 347