Proceeding: ZP/EKO/10/2020/KCz "Optymalizacja turbozespołu parowego bloku BB20p pod katem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia kotła"

Kamila Czechorowska
Energa OZE S.A.
Deadlines:
Posted : 05-02-2020 09:54:00
Placing offers: 18-02-2020 13:00:00
Opening offers : 18-02-2020 13:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do PFU.zip zip 1871.3 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
Załączniki do Kontraktu.zip zip 2000.2 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
espd-request(14).zip zip 86.3 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
Załączniki do IDW.zip zip 1762.6 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
10_20_SIWZ - IDW.pdf pdf 340.59 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
10-20_Ogłoszenie.pdf pdf 121.64 2020-02-05 09:54:00 Kamila Czechorowska Proceeding
10-20_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 98.88 2020-03-13 14:16:43 Kamila Czechorowska Public message
10-20_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 276.93 2020-02-18 15:01:58 Kamila Czechorowska Public message
10-20_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 305.57 2020-02-10 14:35:57 Kamila Czechorowska Public message
10-20_Link do dokumentacji.docx docx 569.51 2020-02-05 09:55:04 Kamila Czechorowska Public message

Announcements

2020-03-13 14:16 Kamila Czechorowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

10-20_Zawiadomienie [...].pdf

2020-02-18 15:01 Kamila Czechorowska Informacja z otwarcia ofert

10-20_Informacja z o [...].pdf

2020-02-10 14:35 Kamila Czechorowska Odpowiedzi na pytania

10-20_Odpowiedzi na [...].pdf

2020-02-05 09:55 Kamila Czechorowska Link do dokumentacji

10-20_Link do dokume [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 244

Send a message