Proceeding: 7/2020 Modernizacja magistrali wodociągowej „Miedwianka” w Szczecinie – etap III

Deadlines:
Posted : 04-02-2020 12:09:00
Placing offers: 16-03-2020 13:00:00
Opening offers : 16-03-2020 13:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załłacznik nr 5 do siwz - JEDZ.zip zip 83.44 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
załacznik nr 3 do siwz - Dokumentacja.zip zip 42141.89 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_oferty.doc doc 93.5 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik__nr_2_do_siwz_-_wzor_umowy.docx docx 136.9 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 8 do siwz materiały, którymi dysponuje Zamawiający.doc doc 142.5 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 7 do siwz oswiadczenie o grupie kapital.doc doc 133.5 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 6 do siwz wzor zobowiazania.doc doc 66 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
zalacznik nr 4 do siwz_-_wzor gwarancji.doc doc 64 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
SIWZ-Etap III.docx docx 128.22 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 136.51 2020-02-04 12:09:00 Proceeding
Inf.o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1215.42 2020-04-07 11:56:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert20200316.pdf pdf 1015.22 2020-03-16 14:00:45 Public message

Announcements

2020-04-07 11:56 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z wyboru oferty najkorzystniejszej.

Inf.o wyborze oferty [...].pdf

2020-03-16 14:00 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 638

Send a message to buyer