Proceeding: RRS.271.1.2.2020.AK Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 193/33 w miejscowości Debrzno w ramach zadania pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2”w trybie zaprojektuj-wybuduj

Deadlines:
Posted : 04-02-2020 12:06:00
Placing offers: 11-02-2020 08:00:00
Opening offers : 11-02-2020 08:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications


  RRS.271.1.2.2020.AK                                                                                          Debrzno, 2020-02-04

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                   

  1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

   

  Gmina Debrzno

  reprezentowana przez

  Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

  ul. Traugutta 2

  77-310 Debrzno

  tel. 59 83 35 351

  e-mail: urzad@debrzno.pl

  http://bip.debrzno.pl

  powiat człuchowski

  województwo pomorskie

  NIP: 843-15-30-511

  REGON: 770979654

   

  Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1843).

  Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 279.301.2019 Burmistrza Debrzna z dnia 16 grudnia 2019r.

   

  2.    Opis przedmiotu zamówienia:

   

  1.      Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 193/33 w miejscowości Debrzno w ramach zadania pn. „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2”w trybie zaprojektuj-wybuduj. Zadanie polega na demontażu nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnikowej z płytek betonowych i wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na ul. Ogrodowej w m. Debrzno. W zakres inwestycji wchodzą: roboty rozbiórkowe drogi z nawierzchni asfaltowej oraz chodnika z płyt betonowych, roboty ziemne – wykorytowanie, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjnego, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr 3-5cm, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr 8cm, wykonanie kanalika ściekowego wraz ze spustem i odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, wykonanie okrawężnikowania na ławie betonowej z opornika drogowego 100 x 12 x 25, przełożenie wjazdu z płyt drogowych, regulacja istniejących pokryw i wpustów deszczowych, niwelacja terenu wg stanu istniejącego nawierzchni. Powierzchnia planowana do przebudowy ok. 980m2. Szczegółowy zakres prac wynikał będzie z opracowanej dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

  2.      Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

   

  3.        Terminy realizacji zamówienia:

  1.      Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

  2.      Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych: do 31.08.2020r.

   

  4.    Wymagania stawiane Wykonawcom:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

  a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  b)      Dysponowania odpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

  c)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

   

  5.      Kody CPV zamówienia:

  CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

  CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

   

  6.      Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:

  Sprawy merytoryczne: Maciej Burglin, tel. 598335351 w.39, m.burglin@debrzno.pl

  Sprawy formalne: Anna Król, tel. 598335351 w.23, projekty@debrzno.pl

   

  7.      Kryteria oceny ofert:

  a)      Cena – 100 %

  b)      Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.).

   

  8.      Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów

  a)        CENA: 100%

  C = [C min / C bad] x 100

  gdzie:

  C - liczba punktów za cenę oferty brutto

  C min - najniższa cena ofertowa brutto

  C bad - cena oferty badanej brutto

   

  Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

   

   

  9.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 11.02.2019r. do godz. 08.00.

   

  10.       KLAUZULA INFORMACYJNA   RODO

   

  1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”  informuję, że:

  2.         Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd  Miejski w Debrznie danych osobowych wykonawców jest  Burmistrz Debrzna , adres Urzędu  Miejskiego w Debrznie:            ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel.  59 83 35 351 .

  3.         Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani  Bernadeta Kopeć  tel.  59 83 35 351 wew. 51.

  4.         Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miejski w Debrznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

  5.         Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  6.         Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  7.         Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  8.         Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9.         Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  10.       W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

   

   Attachments

   NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
   2020_ogrodowa2_zapytanie.pdf pdf 1346.7 2020-02-04 12:06:45 Proceeding
   2020_ogrodowa2_unieważnienie.pdf pdf 269.83 2020-02-12 13:41:44 Public message

   Announcements

   2020-02-12 13:41 Anna Król Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   2020_ogrodowa2_uniew [...].pdf

   Subject of the request

   Lp Name Description and attachments Quantity
   / Unit
   Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
   file
   1 Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 193/33 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w trybie zaprojektuj-wybuduj 1 building work - (0)
   Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

   Criteria and formal conditions

   Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
   1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
   0,00 PLN brutto
   (0)
   2 Posiadanie uprawnień do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Proszę potwierdzić (0)
   3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   4 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - Proszę potwierdzić (0)
   Unlock the form

   The number of page views: 371