Proceeding: PN-3/2020 DOSTAWA PSZENICY PASZOWEJ

Magdalena Zakrzacka
Stawy Milickie S.A.
Deadlines:
Published : 27-01-2020 12:29:41
Placing offers : 02-03-2020 12:00:00
Offers opening : 02-03-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN-3-2020 - zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 84.5 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 2 JEDZ.pdf pdf 69.09 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 2 JEDZ.xml xml 81.06 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 3 wzor umowy.pdf pdf 235.57 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 4 informacja grupa kapitalowa.doc doc 34 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 5 zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa.doc doc 33.5 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020 - zalacznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw.doc doc 40.5 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 178.06 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020_SIWZ.pdf pdf 4241.95 2020-01-27 12:32:14 Proceeding
PN-3-2020_Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 308.83 2020-03-02 12:42:52 Public message
PN-3-2020_Ogloszenie_o sprostowaniu_tresci_ SIWZ.pdf pdf 624.42 2020-02-25 13:43:04 Public message
PN-3-2020_Ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 127.05 2020-03-11 12:09:07 Public message

Announcements

2020-03-11 12:09 Magdalena Zakrzacka PN-3/2020 Ogłoszenie o wyniku

PN-3-2020_Ogloszenie [...].pdf

2020-03-02 12:42 Magdalena Zakrzacka PN-3-2020 Protokół z otwarcia ofert

PN-3-2020_Protokol_z [...].pdf

2020-02-25 13:43 Magdalena Zakrzacka PN-3-2020 Ogłoszenie o sprostowaniu treści SIWZ

PN-3-2020_Ogloszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417